مهندسین مشاور ماهر و همکاران

مشـاور ماهر و همکاران یکی از اعضـاء فعال و با سـابقه جامعه مهندسیـن مشـاور ایران است که از حدود ۴۵ سال پیش فعـالیـت خود را آغاز  نمود و تا کنون در حیطه فعالیتهای خود در جهت ارتقاء مبانی مفاهیم طراحـی، تدوین معیـارها و استانداردهای فضـاهایی مطلـوب معمـاری به موفقیت‬های قابل ملاحظه‬ای دست یافته است.

این شرکت در زمینه‬هـای مختلف پروژه‬ هـای عمـرانی با تاکید به سه زمینه اصـلی و تخصصی  آموزشـی- بهداشتی و درمـانی- فرهنـگی و ورزشـی مشغول به فعالیـت می‬باشد که در هر یک از این زمینـه‬ ها اقدام به تحقیقات، شناسایی و  طراحی‬های متنوع نموده است. در بخش آموزشی و فرهنگی، این مهندسین مشاور علاوه بر مطالعـات گسترده علمی و کارشنـاسی در مورد فضـایـابی هر یک از واحدهـای دانشگـاهی و ارائه طرحهـای متناسب با نیازهـا و استانداردهـای بین المللی، پروژه‬ های تحقیقـاتی نظیر طرح ساماندهی دانشگـاههای علوم پزشکی و دیگر دانشگـاههای کشور را نیز بعهده داشته است و در این راستا اقدام به تهیه معیـارها و استانداردهـای مطلـوب در جهت ارتباط صحیح بین واحدهای مختلف آموزشی، پشتیبانی و رفاهی در پردیـس دانشگا‬هها نموده است که خود با توجه به ویژگـی این شاخه مهم و حیاتی از اهمیت خاصی در بهره‬ وری بهینـه از فضـاهـا، برخوردار بوده و برنـامه ‬ریزی و طراحـی‬های متعدد را با استفـاده از مطـالعـات فوق برای  ۲۳ دانشگاه مختلف کشور انجام داده که هم اکنون اکثر آنها با ابراز رضایت مسئولین مربوطه در دست بهره برداری می‬باشد. در بخش بهداشتـی و درمانـی این مجمـوعه تلاش کرده تا با بکـارگـیری اطلاعـات و فن آوری روز دنیا در زمینه فضاهـای درمـانی به سوی استفاده حداکثر از فضـاها و رعایت حداقل و بهینه سرانه سطح زیربنای مراکز درمانی بازای هر تخت به صورت بهینه گام بردارد . مطالعات انجام شده توسط این مهندسیـن مشـاور در زمینه مذکور مورد تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز قرار گرفته و پروژه‬های بزرگی بر همین اساس در بخش درمانی کشور طراحی و اجرا نموده است. در بخش فرهنگی و ورزشی، نوع نگـرش این موسسه به ورزش و سلامت اجتماعی نیز باعث گردیده تا این موسسه در این رشته نیز فعـالیت وسیـعی داشته و در جهت بازسازی، استاندارد سـازی فضاهای مـوجـود و برنامه ریزی برای توسعه آن در قالب طرحهـای جامع ورزشـی حرکت نمـاید. در این راستا تا کنون طراحی پروژه‬هـای بزرگ بازسـازی و نوسازی مجموعه های بزرگ ورزشی کشور را انجام داده و در دست انجام دارد. فعـالیت های فوق سبب شد تا این مهندسین مشاور بعنوان یک موسسه معتبر و شـاخص از جامعه مشاوران ایران مورد تایید و اعتمـاد دستگاه ‬های اجرایی مهم کشور ومعـاونت برنامه ریزی و نظـارت راهبـردی رئیس جمهور قرار گیرد.